Klage på standpunktkarakter

Dine foresatte kan klage på vegne av deg frem til du er 18 år. Fra du er 18 år, kan du klage selv.

Klagefrist

Fristen for å klage på karakteren er 10 dager. Fristen gjelder fra dagen du har fått karakteren.

I noen tilfeller kan en klage bli behandlet selv om det har gått over tidsfristen. Du kan også kreve å få en grunngivelse for karakteren, innen 10 dager. Når du har mottatt grunngivelsen, vil du få ny tidsfrist for klage.

Hvordan kan du klage?

Du må sende en skriftlig klage, der du eller dine foresatte skriver under. Bruk dokument på denne siden, og send klagen til skolen. Den som klager skal ha kopi av dokumentene i klagesaken. 

Hva blir vurdert?

Den som behandler klagen, kan bare vurdere om den som har satt karakterene har fulgt reglene. 

Hva kan resultatet av klagen bli?

Å klage kan gi flere resultat.

  • Du kan få medhold. Den som har behandlet klagen vurderer at det kan være feil i saksbehandlingen, og da blir vedtaket om standpunktkarakter opphevet. Saken blir sendt tilbake til skolen som behandler saken på nytt.
  • Du får ikke medhold, fordi den som har behandlet klagen mener at reglene er fulgt. 
  • Den som behandler klagen kan avvise klagen dersom han eller hun mener at det ikke er grunnlag for å klage.
  • Skolen kan også avvise klagen. Da kan eleven sende klage på dette vedtaket. Klagefristen er tre veker.

Hva skjer når du får medhold i klagen?

Når du får medhold, og den som behandler klagen har opphevet vedtaket om standpunktkarakter, blir saken sendt tilbake til skolen. Da kan skolen bestemme at karakteren blir stående, at karakteren går opp eller at karakteren går ned. Skolen må grunngi hvorfor de har sett denne karakteren. Den er endelig, og eleven kan ikke klage på den.

Den endelige standpunktkarakteren blir ført på vitnemålet eller kompetansebeviset til eleven.

Klage på ordens- eller adferdskarakter

Dersom eleven sender klage på orden- og adferdskarakter, er det den som behandler klagen som setter endelig karakter.

 Hvilke lover gjelder for klaging?

Det er forskrift til opplæringsloven, §5-12, som gjelder for klage på standpunktkarakterer. §5-13 gjelder klage på orden og atferd.

For mer informasjon om klage på standpunktkarakterer, se Utdanningsdirektoratet.

Her kan du få mer informasjon om standpunktkarakterer.

Snarveier