For deg som er elev

Rauma videregående skole er en liten kombinert skole på Åndalsnes. Hos oss kan elevene få både yrkes- og studiekompetanse.

Bilde av Eva Marie Leergaard - rektor ved Rauma videregående skole

Jeg ønsker deg hjertelig velkommen til skolen vår.
For oss er det DU som er viktigst, at du har det bra i klasserommet, i kantina og ellers på skolens område.
Undervisningen du får, skal være slik at den gir deg motivasjon til å lære det som læreplanene sier du skal kunne.​
Du har valgt utdanning og skole, selv om du kanskje ikke ennå vet hva du skal arbeide med i framtiden. Jeg håper at året på skolen vår kan hjelpe deg med å ta det endelige valget om yrke i framtiden. Uansett, lærdom er aldri bortkastet.
Hos meg er døren stort sett alltid åpen. Både lærere, rådgiver, helsesøster og andre hjelper deg gjerne med det du måtte lure på. Ikke nøl med å ta kontakt med oss!
Vi forventer at du gjør ditt beste både med skolearbeid og at du bidrar til et godt klassemiljø.
Jeg håper du vil trives og utvikle deg, slik at du får gode muligheter til videre utdannelse eller læretid og fagbrev.
Lykke til med skoleåret du har begynt på!

Bilde av Frank Arne Antonsen - kantinebetjening ved Rauma vgs

Jeg er glad for å kunne ta imot deg i skolens kantine.

Åpningstiden er fra 08:00 – 12:00.

Utvalget vil bestå av frokost, brødmat, diverse bakverk og drikkevarer. Varm mat vil variere fra dag til dag og være tilgjengelig fra ca. kl. 11:15. 

Våren 2021 valgte vi å innføre kontantfri kantine. Det betyr at alle kjøp må betales med kort. 

Jeg ber om at du er med å holde kantinen ryddig og benytter ryddestasjonen og avfallsbøttene når du går. Det er ikke tillatt å ta med seg glass, bestikk eller porselen ut fra kantinens område og jeg ber deg respektere dette.

Kantinen kan du selvfølgelig oppholde deg i etter stengetid også, og jeg håper du vil trives i den og bruke den flittig. Hjertelig velkommen!

Med hilsen
Frank Arne Antonsen
Kantineansvarlig

Bilde av baguetter innpakket i plast

Skolens rutiner og reglement
Ordensreglementet.

Klikk her for å lese ordensreglementet

Fraværsrutiner og fraværsreglement
Skolen/kontaktlærer skal ha melding ved fravær - helst i forkant. Fravær føres i minutter. Det er den enkelte faglærer som fører fravær i sitt fag. Kontaktlærere fører heldagsfravær. Dokumentasjon på fravær leveres til kontaktlærer. Manglende melding om fravær og manglende dokumentasjon fører til anmerkning. All dokumentasjon fra lege/helseetat må være signert og stemplet for å være gyldig. Vi anbefaler at elever benytter det lokale legekontor.

Skolen bruker Visma InSchool til føring av fravær. Læreren fører fraværet umiddelbart i forbindelse med den enkelte time/økt eller senest dagen etter.
Alle foresatte til elever under 18 år kan få tilgang til elevens fravær og vurderinger på Visma InSchool .

Vi viser for øvrig til fraværsreglementet som gjelder for alle videregående skoler i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Klikk her for å lese fraværsreglementet

IKT-reglement
IKT-reglementet gjelder for alle elever og ansatte i videregående skoler i Møre og Romsdal fylkeskommune

Klikk her for å lese IKT-reglementet

For annen nyttig informasjon se https://mrfylke.no/tenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/

Elevene sitt arbeidsmiljø
Skolene skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering. Skolene skal også etter § 9A-3 arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helsa, miljøet og tryggleiken til elevene.

Mer informasjon finner du her

Du skal i utgangspunktet melde saker som omhandler skolemiljøet direkte til skolen. Dersom det er mistanke om at noen i ledelsen krenker en elev kan du ta direkte kontakt med skoleeier på epost: 9a@mrfylke.no
Systemet består av et grunnlagsdokument for loven og tolkinger av denne og av elevhandboken med tilhørende prosedyrer for skolene. Systemet skal evalueres med bakgrunn i tilbakemeldinger fra skolene.

Rutiner og tiltak ved mistanke om rusmisbruk
Målsetting:
• å ivareta den enkelte elev og skolemiljøet på best mulig måte

Hva ser vi etter:
• endret atferd
• fravær/for sein til undervisning
• svak faglig innsats, sluntrer unna skolearbeidet.
• sløv, trøtt og umotivert
• ny omgangskrets, nye venner

Ved mistanke:
• kontaktlærer snakker med eleven.

Ved mistanke om ruspåvirket elev på skolen:
• lærer vurderer om eleven skal forlate gruppen umiddelbart eller vente til pausen
• eleven og kontaktlærer går til rektor
• rektor orienterer om reglement og bestemmelser på feltet
• kontaktlærer skriver rapport fra møtet
• foreldre/foresatte til elever under 18 år blir kontaktet

Hvis eleven innrømmer forholdet:
• kontaktlærer tar kontakt med skolehelsetjenesten og avtaler time
• kontrakt om oppfølging, krav til fremmøte og deltakelse settes opp sammen med eleven.

Hvis eleven nekter:
• kontaktlærer avtaler time hos skolehelsetjenesten
• kontrakt må vurderes

Ved omsetning av rusmidler på skolen:
• saken blir umiddelbart meldt til skoleledelsen og politiet blir koblet inn
• er eleven under 18 år, blir foreldre/foresatte varslet
• er det utenforstående som selger rusmidler på skolen, gi beskjed til ledelsen som tar kontakt med politiet.

Vurdering:
Visma InSchool heter systemet som brukes både til fraværsføring, karakterer, søknader osv.

Som læringsplattform bruker vi Microsoft 365, særlig Teams og klassenotatblokk. Der foregår både kommunikasjon med faglærer og oppgaver leveres der, samt kommentarer på vurderingssituasjoner.

Fravær:
Visma InSchool vil bli brukt til å føre fravær på daglig basis.
Foresatte til elever under 18 år kan få tilgang til elevens fravær og vurderinger.

Skytjenester Microsoft 365
Alle elever og ansatte i videregående skole i Møre og Romsdal har egen lisens til Microsoft 365.
Brukernavn for elever er: «feidebrukernavn»@o365.mrvgs.no

Om bruk av PC, nettbrett, mobiltelefon og smartklokke
Alle elever må ha PC med på skolen hver dag.
Du har selv ansvaret for at pc-en din fungerer og kan brukes på skolens trådløse nett.
Mobiltelefon skal uoppfordret legges i mobilhotellet i klasserommet i undervisningstimene. Mobiltelefon kan brukes i alle friminutt. Læreren bestemmer når PC og mobil skal brukes i undervisningen. 
Under prøver og eksamen kan elever bli bedt om å levere fra seg smartklokker. Dette gjelder f.eks Apple Watch og Samsung Galaxy Watch.

Skolens rådgiver

Hilde Alnes - tlf. 951 68 679 - e-post: hilde.alnes@mrfylke.no

Rådgiverkontoret finner du i administrasjonen. Avtal gjerne samtaletid direkte med rådgiver.
Rådgiver har taushetsplikt på lik linje med lærere, og besøk på rådgiverkontoret regnes ikke som fravær.
Rådgivers oppgaver er:

- Å gi elever veiledning og informasjon i forbindelse med valg av fag, utdanningsprogram, utveksling, folkehøgskoler og høyere utdanning.
- Å gi elever sosialpedagogisk veiledning, oppfølging og hjelp til å finne seg til rette på skolen, og være en samtalepartner i forbindelse med utfordringer som eleven har. Rådgiver kan også hjelpe elever med å søke om permisjoner, eller komme i kontakt andre hjelpeinstanser.
I begynnelsen av skoleåret vil rådgiver besøke alle klasser for å gi en grundigere orientering.

Bjørnar Østigård (bjornar.ostigard@rauma.kommune.no) er vår fra PPT kontakt. Han har 50% stilling på skolen vår.

Oppfølgingstjenesten (OT)
Ansvarlig for oppfølgingstjenesten: Hilde Alnes (tlf. 951 68 679/ e-post: hilde.alnes@mrfylke.no

Oppfølgingstjenesten (OT) har ansvar for å følge opp ungdom med rett til videregående opplæring, som ikke er i opplæring eller arbeid, og er i alderen 16 – 21 år. Dette gjelder ungdom som ikke har søkt eller har tatt imot opplæringsplass, eller som har sluttet i (eller er i ferd med å avslutte) utdanningen.
OT-tjenesten gir råd og veiledning om utdannings- og yrkesvalg, og har som formål å sikre at ungdom har tilbud om opplæring, arbeid eller annen aktivitet.

Rauma videregående skole har et nært samarbeid med Skolehelsetjenesten og Team for psykisk helse og mestring i Rauma kommune.

Helsesykepleier, Judith Dahle (mob. 90 40 70 11) har følgende trefftider på skolen: Hver fredag fra 09:00 – 12:00. Lapp for tidspunkt trekkes utenfor døren i gangen.

Team for psykisk helse og mestring har følgende opplegg til elever og lærere: Trefftid hver mandag fra 08:00-15:30, torsdag 08:00-12:00 og fredag 12:00-15:30 på skolen hos psykiatrisk sykepleier, Anita Tokle.

Stipend fra Lånekassen
Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend uavhengig av foresattes inntekt. Husk at du må søke om stipendet for å få det utbetalt. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend også, som for eksempel grunnstipend eller bostipend.

Les mer om stipend og lån på www.lanekassen.no, og sjekk Lånekassens side på Facebook (www.facebook.com/lanekassen.vgs) for deg i videregående skole.

Elevpc

Alle elever på videregående trenger en pc. Les mer om hvordan du bestiller pc her.

Utlån av læremiddel

Skolen låner ut det elevene trenger av lærebøker. Lærebøkenes strekkode registreres på den enkelte elev og betyr at bokens strekkode følger eleven. Elevene skriver navnet sitt i bøkene slik at forveksling unngås.

Dersom bøker ikke leveres tilbake ved skoleslutt, sender skolen regning på kr 300,- pr bok. Det er ikke mulig å levere bøker etter at regning er utstedt, da må denne betales og boken beholdes.

Elevskap
Alle elever vil få tildelt et elevskap ved skolestart. Dette er ment for oppbevaring av bøker, pc og andre ting i forbindelse med skolegangen. Skapet laget for å kunne låses med hengelås. Denne må du selv anskaffe. Skapet kan benyttes for ett år av gangen og må derfor tømmes når skoleåret er slutt.

Tap
Penger, læremidler, pc, sykler og annet som blir stjålet, har skolen ingen muligheter til å erstatte. Sørg for låsing av private transportmidler og oppbevar verdisaker på en forsvarlig måte. Unngå å ta med verdisaker i Raumahallen.

Personskade
Møre og Romsdal fylke har tegnet kollektiv ulykkesforsikring i Vesta for elevene ved de videregående skolene.
Dersom du blir skadet i forbindelse med undervisning, må faglærer eller avdelingsleder fylle ut skademelding.

Skoleturer til utlandet finansiert av innsamlede midler, innebærer følgende:
• Søknad sendes til rektor
• Det innvilges kun 1 tur som elev ved RVS
• Det skal være avholdt et foresatt-møte før søknad utformes, slik at det er enighet i foresatt gruppen før søknad sendes. Skolen ønsker at alle elever skal være med
• Skoleturen skal ha tydelig tilknytning til læreplanen i faget
• Skolen plikter å bidra med en lærer som er ansvarlig under oppholdet
• Det skal være med en voksen i tillegg til lærer
• Turen må være i forbindelse med helg for å begrense antall dager borte fra skolen.
Søknaden skal inneholde:
• Foreløpig prisoverslag og budsjett der det fremkommer:
     o Inntekter,- hvordan turen skal finansieres
     o Utgifter,- som transport, overnatting m.m.
     o Sluttbeløp pr. elev
• Formålet med reisen og hvilke kompetansemål i læreplanen den dekker
• Skjemaet, «Reglement ved skoleturer til utlandet» signert av elev og foresatt skal ligge ved søknaden
• Navn på voksen som deltar i tillegg til lærer
Kriterier for innvilget søknad:
• Finansiering i orden før reisen bestilles
• Elevene dekker selv utgifter for ekstra voksen som er med
• All transport til /fra flyplass dekkes av elevene, uavhengig av reisemåte
• Det skal oppnevnes en økonomiansvarlig som fører regnskap for inntekter og utgifter
• Reisen SKAL bestilles gjennom G-Travel
• Beløp som faktureres skolen i forbindelse med reisen, overføres skolens konto ved bestilling sammen med regnskap. Her skal det komme frem hvor stor kostnaden er for medfølgende lærer som skal dekkes av skolen.
• Reisen må være godkjent av Fylkesrådmannen

Parkeringsoversikt

Rød ramme: Elevparkering. Pass på at veien ned til Nesbrinken ikke er blokkert. Beboere og nødetater må få passere fritt. Blir det fullt, kan plassen øst for Raumahallen benyttes.

Grønn ramme: Besøksparkering. Skal kun brukes av besøkende og ikke av elever eller ansatte. Vi har oppsyn med hvem som parkerer der. I noen spesielle tilfeller kan dispensasjon gis.

Blå ramme: Parkering for ansatte.

Gul ramme: Hovedinngang. Ingen parkering tillates. Kan brukes til varelevering. Må være tilgjengelig for nødetater.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.