For deg som er foresatt

Vi ser det som en fordel om foresatte også kan ta del i hverdagen til sitt barn frem til de er 18 år.

Fravær og karakterer

Foresatte kan få innsyn i elevens fravær og karakterer frem til de er 18 år. Fra høsten 2021 gjøres dette i Visma InSchool (https://rauma-vgs.inschool.visma.no/) og pålogging gjøres gjennom Id-porten (f.eks BankId). Denne tilgangen kan forlenges etter fylte 18 år dersom eleven selv gir tillatelse til det. For mer informasjon om foresattetilgang i Visma InSchool, se videoen nedenfor.

Ved for stort fravær eller andre forhold, vil det bli gitt varsel. Disse varslene går også til foresatte for elever under 18 år. Disse blir nå sendt digitalt og mottas på Digipost eller Altinn.

Vi gjør oppmerksom på at de fleste vurderinger (og karakterer) vil ligge i Microsoft Teams og disse er kun tilgjengelig for eleven. Halvårs- og standpunktkarakterer vil ligge i Visma InSchool.

Sykefravær ikke kronisk (utenom koronatilpassing)

Etter gjeldene regelverk, må all sykdom dokumenteres av lege. Er eleven syk med f.eks forkjølelse eller andre utfordringer, må lege kontaktes. Det kreves at legeerklæring er underskrevet og stemplet. Denne legeerklæringen leveres kontaktlærer som håndterer endringer på fraværet.

Sykefravær pga kroniske sykdommer. (10-dagersfravær)

Elever som har kroniske sykdommer, som f.eks migrene, kan få inntil 10 dager fratrekk på fraværet. Det kreves dokumentasjon fra lege som ikke er mer enn et år gammel. 10-dagersfravær gjelder også ved fravær f.eks ved kontroller for de samme kroniske sykdommer. Oppmøtebekreftelse kreves for å få fraværet som 10-dagers. Man må likevel være klar over at de 10 dagene også kan brukes i andre sammenhenger.

10-dagersfravær (fjernes fra vitnemål og fraværsprosent)

10-dagersfravær innvilges for fravær i spesielle situasjoner. Det gjelder f.eks velferdsgrunner som begravelser, pliktig oppmøte f.eks sesjon og rettsaker, helligdager utenom den norske kirke, politisk arbeid og deltakelse på idrettsarrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Dokumentasjon i form av innkalling eller oppmøte kreves.

Dokumentasjon på 10-dagersfravær leveres fra høsten 2021 til kontaktlærer.

Skoleskyss

Elever som bor mer enn 6 km fra skolen har rett på gratis skoleskyss. Bor eleven nærmere, må eleven gå, sykle, sitte på med noen eller koste buss selv.

Dersom eleven flytter på hybel nærmere enn 6 km, mister eleven gratis skoleskyss. Reiser hjem i helgene må betales av eleven selv.

Elever som bor nærmere enn 6 km og som av medisinske grunner ikke kan gå eller sykle til skolen, kan få midlertidig tilpasset skoleskyss. Dette gjelder ved f.eks beinbrudd. Det må dokumenteres av lege på eget skjema og det må i tillegg fylles ut et skjema fra skolen.

Skyss ved delt bosted.

Eleven kan få gratis skyss dersom en av de foresatte har flyttet mer enn 6 km fra skolen etter samlivsbrudd. I slike tilfeller må skjema for delt bosted fylles ut og signeres av begge foresatte. I det samme skjemaet skal det oppgis hvilke uker eleven er hos hvilke foresatt. Skolen kan bistå ved opplasting av skjema.

Mer informasjon finnes under menyvalget «Skoleskyss» over.

Les også det som står under «Rettigheter og plikter». Noe av det som står der er allerede nevnt her, men det står mye om blant annet «Trygt og godt skolemiljø» (Opplæringlova §9a)