Oppdragsavtale for Rauma videregående skole for skoleåret 2021-22 og 2022-23

Formål

Formålet med oppdragsavtalen er å sette felles målsettingar, og saman med Rauma vidaregåande skole, å sette resultat- og prosessmål for tenesteutviklinga ved skolen. Kompetansesjefen skal følge opp skoleleiinga gjennom året slik at ein saman vurderer behova skolen har for støtte og oppfølging for å nå måla. Avtalen skal bidra til å fremme eit godt samarbeid mellom skoleeigar og skolen.

Prioritering av mål og tiltak for alle dei vidaregåande skolane


Frå fylkesstrategi for kvalitet i vidaregåande opplæring 2021-2025 (fylkestingsak T-30/21):
I arbeidet med å auke gjennomføringa og utvikle kvaliteten i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal skal følgande prioriterast:

 • Auka gjennomføring
  Målet er at talet på elevar og lærlingar som gjennomfører vidaregåande opplæring, med studiekompetanse etter fem års opplæring og yrkeskompetanse etter seks års opplæring, skal aukast til over 80 prosent ved utgangen av 2025.
 • Læringsmiljø som fremmer enda betre trivsel og læringsutbytte
  Arbeidet skal fremme læring, og gi elevane og lærlingane fagleg og sosial kompetanse for å kunne meistre liva sine. Det skal arbeidast systematisk med tilpassa opplæring, skole- og læringsmiljø, psykisk helse, klasseleiing, læreplanverket og vurderingspraksis, grunnleggande ferdigheiter og digital kompetanse.
 • Betre læringsutbytte gjennom aktiv deltaking
  Arbeid med elevdemokrati og medverknad skal fremme aktiv deltaking i opplæringa, elevane og lærlingane skal bli lytta til og involvert i eige læringsarbeid. Skoleleiinga skal aktivt involvere elevane og skoleutvala, for at elevane skal vere medspelarar i skolesamfunnet, og oppleve reell medverknad i eigen skolekvardag.
 • Betre overgangar i opplæringa
  Arbeid med overgangar skal føre til auka gjennomføring ved å vidareutvikle varige samarbeidsstrukturar for overgangar frå ungdomsskole til vidaregåande skole, frå vidaregåande skole til opplæring i bedrift og til høgare utdanning. Arbeid med elevar med særskilt sårbarheit, karriererettleiing og formidlingsarbeid skal stå særleg i fokus. Saman med lokalt og regionalt arbeidsliv skal det arbeidast for å skape fleire opplærings- og læreplassar.
 • Vidareutvikling av leiing, skoleutvikling og profesjonsfellesskap for læring
  Arbeid med pedagogisk leiing og profesjonsfellesskap skal gjennom aktiv deltaking og dialog fremme delings- og læringskultur. Skolebasert kompetanseheving, digital kompetanse, læreplanarbeid og vurderingspraksis skal ha elevane si læring og utvikling i fokus.

Skoleleiardialogen

Kompetansesjefen har merka seg at Rauma vgs har gode resultat på elevundersøkinga. I tillegg har skolen høg gjennomføringsgrad, noko som viser at ein arbeidar godt med kvalitetsarbeid og pedagogisk utviklingsarbeid. Skolen involverer personalet i kvalitetsarbeidet og personalet er oppteken av fellesskap og samarbeid, det er difor viktig å fortsette med utvikling av profesjonsfellesskapet. Det er viktig å halde fram med, og ha stø kurs, i arbeidet med det systematisk kvalitetsarbeidet, der ein brukar den skolebaserte vurderinga som grunnlag.
I skolens handlingsplanen skal skolen fortsette med dei gode tiltak og prosessane, som på ein god måte støtter utviklinga av undervisningspraksisen, læringsmiljøet, gjennomføringa og samarbeid med næringslivet. 

Fylkesutdanningssjefen har merka seg at skolen har eit godt samarbeid med lokalt næringsliv i Rauma kommune. Dette er viktig for å kunne gje elevane relevante og gode praksisplassar og for å auke formidlinga til læreplassar etter fullført Vg2.
Det er framleis utfordrande å få nok elever til at klassene kan starte opp kvart år. Kompetansesjefen rår til at skolen fortsette arbeidet med å rekruttere til skolens utdanningsprogram.

Utviklingsmål og tiltak for Rauma videregående skole

Kompetansesjefen ber om at skolen arbeider med målsettingar og prioriterte områder i fylkesstrategi for kvalitet og følger opp resultata til skolen frå kvalitetsmeldinga og brukarundersøkingane for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal. I tillegg må skolen ha spesielt fokus på områder ein ønsker å bevare og forbetre, etter dialog med kompetansesjefen.
Kompetansesjefen har i samråd med skolen peika på følgande områder ein spesielt må utvikle for å auke kvaliteten:

 • Vidareutvikling av undervisningspraksis som fremmar sjølvfølelse, lærelyst og læring, gjennom arbeid med læringsfremmande prinsipp og kjenneteikn på god undervisning og opplæring, i tråd med endra vurderingsforskrift.
 • Implementering av nytt læreplanverk og VIS
 • At minst 90% av elevane gjennomfører og består
 • Meir fokus på å utvikle elevanes evne til å være kritiske og reflektere rundt egen fagleg utvikling og læring gjennom økt fokus på prosessorientert læring og eigenvurdering.
 • Vidareutvikling av profesjonsfellesskapet gjennom samarbeid i og på tvers av fag.
 • Fortsette å skape gode læringsmiljø tilpassa de ulike klassane gjennom å se den enkelte elev sine behov og interesser, og samtidig ivareta mangfaldet og utvikle berekraftige, sosiale relasjonar mellom elever og mellom elev-lærer.

Kompetansesjefen ber skolen set i verk tiltak innanfor områda for alle dei vidaregåande skolane og spesielt for Rauma videregående skole. Når ein skal prioritere tiltak er det viktig at dei er heilskaplege og samordna.

Molde 06.07.2021

Kariann D. Flovikholm Eva M. Krogstad Leergaard
Kompetansesjef Rektor

 

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.