Oppdragsavtale for Rauma videregående skole for skoleåret 2023-24 og 2024-25

Formål

Oppdragsavtalen skal gi retning for kvalitetsarbeidet ved Rauma vgs. Avtalen skal synleggjere målsettingar og prioriterte område for skolen og bidra til eit godt samarbeid mellom skoleeigar og skolen. Gjennom året skal kompetansesjefen følge opp skolen si leiing, slik at ein saman vurderer behova skolen har for støtte og oppfølging for å nå måla.

Målsettinger og prioriterte område for alle dei vidaregåande skolene

Frå fylkesstrategi for kvalitet i vidaregåande opplæring 2023-2027 (fylkestingsak T-0041/23):

 • Auke gjennomføringa, med mål om at over 85 prosent av elevar og lærlingar skal gjennomføre etter fem/seks år i vidaregåande opplæring.
 • Arbeide vidare med læringsmiljø, med mål om at arbeidet skal bidra til trygge skole-, klasse- og arbeidsmiljø, trivsel og læring. Eit godt læringsmiljø bidrar til livsmeistring, og legg til rette for utvikling av sosiale og faglege kompetansar.
 • Betre læringsutbyttet gjennom aktiv medverknad, med mål om at elevar og lærlingar skal ha moglegheit til å medverke i opplæringa si. Elevar og lærlingar skal bli høyrde og involverte i eige læringsarbeid. Skolar og lærebedrifter skal vere aktive i arbeidet med å inkludere elevane og lærlingane sine, slik at dei opplever reell medverknad.
 • Betre overgangane i opplæringa, med mål om at gode overgangar skal føre til at fleire gjennomfører den vidaregåande opplæringa. Arbeidet skal betre samarbeidsstrukturane for overgangar frå ungdomsskole til vidaregåande, frå vidaregåande skole til opplæring i bedrift og i overgangar til høgare utdanning. I overgangsarbeidet skal elevar med særskilt sårbarheit, karriererettleiing og formidlingsarbeid stå i særleg fokus. Det skal bli arbeidd med å førebu og kvalifisere fleire elevar til opplæring i bedrift i samarbeid med arbeidslivet.
 • Vidareutvikle leiing, skoleutvikling og profesjonsfellesskap, med mål om å fremme gode delings- og læringskulturar gjennom aktiv deltaking og dialogar. Elevane si læring og utvikling skal vere i fokus i arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling, digital kompetanse, læreplanarbeid og vurderingspraksis

Skoleleiardialogen

Kompetansesjefen har merka seg skolen sin positive utvikling og høge gjennomføringsgrad, noko som viser at ein har fokus på pedagogisk kvalitetsarbeid. Skolen skal difor holde fram med å bevare høg gjennomføringsgrad, gjennom målretta vidareutvikling av kvalitetsarbeid der elevanes læringsutbytte er fokuset.
I skolen sin utviklingsplan vil ein ha fokus på klasseleiing, vurderingspraksis og læringsmiljø.
Dette skal skje gjennom fleire gode tiltak og prosessor, som det er viktig å bevare og vidareutvikle i kvalitetsarbeidet og i eit skole­ utviklingsperspektiv.
Kompetansesjefen støttar skoleleiinga på Rauma vgs i arbeidet med fokus på utvikling av profesjonsfellesskapet. Her vil ein lage gode rammer for samarbeid i profesjonsfellesskapet med fokus på sjølv-leiing. Alt arbeidet i fellesskapet har som mål ein enda betre skole og god kvalitet i opplæringa for elevane.
Dette arbeidet er Rauma vgs gode på og vil vidareutvikle.
Rauma vgs vil i avtaleperioden vurdere om ein vil starta opp som Dekom-skole innanfor tema utvikling av profesjonsfellesskapet. Elevane trivst god ved skolen og trivselstiltaka vil bli vidareført og vidareutvikla. Skolen vil arbeide for ei fadderfamilieordning for hybelbuaror. Dette ser kompetansesjefen som viktige erfaringar og støtte å overføre til dei andre skolane når ordninga er i gong. I tillegg er det positive samarbeidet mellom skolen og kompetanseavdelinga verdsett.

Utviklingsmål og tiltak for Rauma videregående skole

Kompetansesjefen har i samråd med skolen peika på følgande områder for å vidareutvikle kvaliteten:

 • Leiinga skal arbeide for gode rammer i profesjonsfellesskapet.
 • Ansvarliggjere alle i profesjonsfellesskapet for gjere kvarandre gode.
 • Utvikle fagleg samarbeid med ungdomskolane.
 • Innafor vurderingspraksis og elevmedverknad er lærarane ivrige og skolen vil arbeide for ein god delingskultur.
 • Skolen vil arbeide med tema som tilsette har sagt ein treng kompetanseheving innafor. (kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis)
 • Skolen vil fortsette det gode arbeidet med trivseselstiltak.
 • Mål for gjennomføring er på 90 % i avtaleperioden.
 • Ungdomsbedrift og samarbeid med næringslivet er noko skolen vil satse på.
 • Skolen vil satse på internasjonalisering for elevar.

Kompetansesjefen ber om at skolen set i verk tiltak for kvalitetsutvikling innanfor dei prioriterte områda. Tiltaka skal synleggjerast i skolen si handlingsplan. Medverknad frå elevar og tilsette skal bli vektlagt i utarbeiding av tiltak og handlingsplan.

Kariann D. Flovikholm Eva  Leergaard
Kompetansesjef Rektor

 

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.