Skolens utvalg

 

 

Elevråd

Elevrådet består av tillitsvalgte fra hver klasse på skolen. De skal ta opp og diskutere saker som påvirker elevene, enten på eget initiativ eller hvis ledelsen ber om å få svar på noe. Elevrådet kan selv arrangere ting, som skaper trivsel på skolen. 

Elevrådskontakt er Ragnhild Fagerslett

 

I skoleutvalget skal det være representanter fra tilsatte, foreldre og fylket. Rektor skal være med i utvalget og da som representant for fylket. På vår skole har vi slått sammen skoleutvalg og skolemiljøutvalg. Rektor har egne møter med elevrepresentantene om det som særlig angår skolemiljø. Derfor er det hos oss fire elever med i skoleutvalget.

Skoleutvalget er et rådgivende organ. Det er likevel viktig for skolen at personer fra lokalmiljøet, kan få noe å si om hvordan skolen oppfattes og som kan stille spørsmål ved arbeidet vi gjør. 

Elevrepresentantene velges for hvert skoleår. Det skal velges nye elevrepresentanter i september hvert år.

Om skoleutvalget

Fylkestinget har beskrevet tre hovedfunksjoner for Skoleutvalg:

 1. Skoleutvalget skal være det sted der alle parter i skolesamfunnet møtes for å drøfte og beskrive sine forventninger til opplæringa ut fra eget ståsted.
 2. Skoleutvalget skal ha fokus på skolens rolle som regional utviklingsaktør innenfor kompetansebygging.
 3. Skoleutvalget skal ha fokus på at brukerne skal kunne få uttrykke sine oppfatninger av skolen, og på at brukerundersøkelsene blir fulgt opp.

Skoleutvalgets sammensetning bør være slik:

 • Rektor (utvalgets sekretær, representerer fylkeskommunen)
 • 2 elevrepresentanter (vi har 4)
 • 1 representant for de tilsatte
 • 2 representanter for det lokale samfunnsliv (arbeidsliv, næringsliv, kulturliv)
 • 1 foreldrerepresentant fra Vg1

Opplæringslova 11-5

Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver og myndighet

Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.

Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet.

Lovpålagte oppgaver for AMU:

 • Behandle spørsmål som angår bedriftshelsetjenesten og vernetjeneste.
 • Behandle spørsmål om opplæring og instruksjon på områder som kan ha betydning for arbeidsmiljøet.
 • Behandle planer om nye lokaler, prosesser eller ombygginger som krever samtykke fra Arbeidstilsynet.
 • Behandle andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, som nye maskiner, rasjonaliseringstiltak, endringer i arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak.
 • Delta aktivt i virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Delta i kartlegginger, utarbeidelser av handlingsplaner og gi råd i forhold til prioriteringer og tiltak.
 • Vurdere helse- og velferdsaspekter ved arbeidstidsordninger.
 • Gjennomgå alle rapporter om ulykker, nestenulykker og sykdom som kan skyldes arbeidsmiljøet. Ha fokus på årsaken til hendelsen og se til at arbeidsgiveren gjør det som er nødvendig for å hindre at det skjer igjen.
 • Gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieniske undersøkelser og måleresultater.
 • Behandle spørsmål om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert funksjonsevne.
 • Utarbeide en årsrapport om arbeidet

Kontakt